<#eye range:0.9> <#eye rollspeed:0.3>
#eye


Illustration